Xperia ZLの左側面。キーや端子などはない

Xperia ZLの左側面。キーや端子などはない