au TOM'Sのドライバー、中嶋一貴選手(左)、ジェームス・ロシター選手(右)と

au TOM'Sのドライバー、中嶋一貴選手(左)、ジェームス・ロシター選手(右)と