AQUOS sense3 basic SHV48

AQUOS sense3 basic SHV48