Gunosy 取締役 最高執行責任者の竹谷祐哉氏。「Gunosy Platform」に参画する企業を「G Development」として拡大させていく

Gunosy 取締役 最高執行責任者の竹谷祐哉氏。「Gunosy Platform」に参画する企業を「G Development」として拡大させていく