MENUでも「カード初期化」の下に「Eye-Fi設定」が出現

MENUでも「カード初期化」の下に「Eye-Fi設定」が出現