Xiaomi Smart Penには2つのボタンが内蔵されている

Xiaomi Smart Penには2つのボタンが内蔵されている