「isai LGL22」(左)と「isai FL LGL24」(右)、側面のデザインの違い

「isai LGL22」(左)と「isai FL LGL24」(右)、側面のデザインの違い