ELUGA Vでは雑誌とのコラボでオリジナルカバーを制作

ELUGA Vでは雑誌とのコラボでオリジナルカバーを制作