「R」「E」「T」「O」「N」から「TON」を並べると正解の反応

「R」「E」「T」「O」「N」から「TON」を並べると正解の反応