Chromecastがある場合は、画面上部にキャストアイコンが表示、タップすれば接続できる

Chromecastがある場合は、画面上部にキャストアイコンが表示、タップすれば接続できる